Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâåë ñåãîäíÿ âñòðå÷ó ñ ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ íåôòÿíîé êîìïàíèè “ÞÊÎÑ” Ìèõàèëîì Õîäîðêîâñêèì

TAS 33. MOSCOW,RUSSIA. MARCH 14. President Vladimir Putin (L) pictured during the meeting with board chairman of the YUKOS Oil Company Mikhail Khodorkovsky in the Kremlin on Thursday. During the talks they discussed some problems of business in Russia and the dialogue on energy between Russia and the European Union. (Photo ITAR-TASS/ Alexey Panov) —– ÒÀÑ 71 Ðîññèÿ, Ìîñêâà, 14 ìàðòà. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (íà ñíèìêå ñëåâà) ïðîâåë ñåãîäíÿ âñòðå÷ó ñ ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ íåôòÿíîé êîìïàíèè “ÞÊÎÑ” Ìèõàèëîì Õîäîðêîâñêèì (ñïðàâà). Âî âðåìÿ áåñåäû, â ÷àñòíîñòè, îáóæäàëèñü âîïðîñû ïðîäâèæåíèÿ ðîññèéñêîãî áèçíåñà íà åâðîïåéñêèå ðûíêè, ðàçâèòèå ýíåðãîäèàëîãà Ðîññèè è Åâðîñþçà. Ôîòî Àëåêñåÿ Ïàíîâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ) Vladimir Putin interroga o oligarca Mikhail Khodorkovski, antes de sua prisão.
essa segunda é melhor, né? Wikipedia